Naujienos

2021-06-01

2021 m. balandžio 30 d. UAB "Neringos komunalininkas" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės veikla sustabdyta.

 

2021-03-31

2021 m. vasario 8 d. UAB "Neringos komunalininkas" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovė reorganizuota atskyrimo būdu. Po reorganizavimo UAB "Neringos komunalininkas" visas pareigas, teises, bei turtą perėmė naujai įsteigta bendrovė UAB "Komunalinio turto valdymas".

 

2020-05-29

2020 m. gegužės 28 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-96 patvirtintos paslaugų kainos Nidos keleiviniame vidaus vandenų uoste.

 

2020-04-06

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešu, kad 2020-04-29, 14:00 val. šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės

NERINGOS KOMUNALININKAS (toliau – „Bendrovė") eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau –„Susirinkimas").

Susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimasvyks bendrovės buveinėje Taikos g. 45, Neringa.

Akcininkų registravimas vyks nuo 13:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020-04-22, 16:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvada dėl bendrovės metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Bendrovės metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

5. Dėl Bendrovės atskyrimo, atskyrimo sąlygų ir naujų juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimo.

Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio susirinkimo dieną yra bendrovės akcininkai,

asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus

galima susipažinti bendrovės buveinėje Taikos g. 45, Neringa darbo dienomis nuo 2020-04-20 nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Andrius Meiženis